KITRA Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Tại Hội Nghị Tổng Kết QĐ 178 Tại Phú Quốc