Chuyển Đổi Số Tỉnh Kiên Giang Giai Đoạn 2021-2025, Định Hướng Đến Năm 2030 | 186/KH-UBND 2020

Chuyển Đổi Số Tỉnh Kiên Giang Giai Đoạn 2021-2025, Định Hướng Đến Năm 2030 | 186/KH-UBND 2020